Waxing

 

  • Brow Waxing/Shaping $15

  • Upper Lip $10

  • Chin $10

  • Full Face $40